Bảng Chiêu Mộ Thần Tướng
Huyết Chiến Tứ Phương


Chiêu mộ tướng mức danh vọng từ 0(Lv.1) đến 330k(Lv.13)


Chiêu mộ thần tướng mức danh vọng từ 400k(Lv.14) đến 1 triệu(Lv.21)


Chiêu mộ siêu thần tướng mức danh vọng lớn hơn 1 triệu